loading

Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja

INFORMACIJE O OPĆIM UVJETIMA POSLOVANJA

Ovi Opći uvjeti poslovanja uređuju odnos između društva moj gruntek d.o.o. sa sjedištem u Čazmi, Voćarska 9, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru pod brojem subjekta 010122174, OIB: 13687660914 (dalje u tekstu: Trgovac) i Kupca proizvoda Trgovca koje se nude unutar web trgovine Trgovca www.mojgruntek.hr (dalje u tekstu: web shop) te Posjetitelja web stranice www.mojgruntek.hr

Ovi Opći uvjeti poslovanja detaljno uređuju način korištenja web stranice, web shopa, naručivanje, ugovaranje, dostavu i plaćanje proizvoda Trgovca i čine sastavni dio ugovora sklopljenog između Trgovca i Kupca te ujedno predstavljaju predugovorne obavijesti iz članka 60. Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/22, dalje: ZZP), podatke i obavijesti iz članka 12. Zakona o elektroničkoj trgovini (NN 173/03 67/08 36/09 130/11 30/14 32/19). Ovi Opći uvjeti poslovanja namijenjeni su informiranju Kupca i Posjetitelja na jasan i razumljiv način o okolnostima bitnim za sklapanje, izvršenje i prestanak ugovora sklopljenog na daljinu.

Trgovac Vas poziva da prije korištenja web stranice pažljivo pročitate ove Opće uvjete poslovanja, Pravila o korištenju kolačića i Izjavu o privatnosti (dalje u tekstu, oboje: Politika zaštite osobnih podataka). Prilikom korištenja ove web stranice ili naručivanja putem web shopa, vezani ste ovim Općim uvjetima poslovanja i našom Politikom zaštite osobnih podataka. Ako niste suglasni s Općim uvjetima poslovanja i Politikom zaštite osobnih podataka, nemojte se koristiti ovom mrežnom stranicom.

OSNOVNI POJMOVI

(a) Opći uvjeti poslovanja 

Opći uvjeti poslovanja Trgovca predstavljaju popis ugovorenih odredbi na čiju se primjenu ugovorene strane pozivaju u ugovoru.

(b) Ugovor o kupoprodaji

Ugovor o kupoprodaji je ugovor kojim Trgovac prenosi ili se obvezuje prenijeti Kupcu robu u vlasništvo, a Kupac plaća ili se obvezuje platiti mu cijenu.

(c) Trgovac  

Trgovac je bilo koja osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu u okviru svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, uključujući i osobu koja nastupa u ime ili za račun trgovca. 

U skladu s prethodnim stavkom ovog članka i odredbama ZZP, Trgovac je:

moj gruntek d.o.o. 

Čazma, Voćarska 9, 

MBS: 010122174, 

OIB: 13687660914 

e-mail: info@mojgruntek.hr 

kontakt broj: 01 6539 476

(d) Kupac

Kupcem se smatra svaka fizička ili pravna osoba koja naruči proizvod iz ponude Trgovca putem web shopa i čiju narudžbu Trgovac prihvati u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja. Potrošač kao kupac je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti.

Na kupca pravnu osobu, ne primjenjuju se odredbe ZZP. Ovi Opći uvjeti poslovanja primjenjuju se na pravne osobe u dijelu koji se odnosi na glavna obilježja proizvoda, postupak sklapanja ugovora, način plaćanja i isporuke proizvoda. Na pravnu osobu kao kupca se primjenjuju odgovarajuće odredbe Zakona o obveznim odnosima. Trgovac može prema vlastitom nahođenju pravnoj osobi u svakom trenutku omogućiti prava koja ima Kupac koji je potrošač.

(e) Posjetitelj

Posjetitelj je svaka osoba koja putem sredstava elektroničke komunikacije pristupi web stranici Trgovca te pregledava ponuđene proizvode i/ili izvrši narudžbu proizvoda.

(g) Ugovor na daljinu

Ugovor na daljinu je ugovor sklopljen između Trgovca i Potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti Trgovca i Potrošača na jednom mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora koristi isključivo jedno ili više sredstava daljinske komunikacije. 

(h) Ugovor u elektroničkom obliku

Ugovor u elektroničkom obliku je ugovor što ga pravne i fizičke osobe u cijelosti ili djelomično sklapaju, šalju, primaju, raskidaju, otkazuju, pristupaju i prikazuju elektroničkim putem koristeći elektronička, optička ili slična sredstva, uključujući, ali ne ograničavajući se na prijenos Internetom.

POSTUPAK SKLAPANJA UGOVORA 

Prezentiranje proizvoda putem web shopa ne predstavlja ponudu Trgovca za sklapanje kupoprodajnog ugovora. Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Trgovca smatra se sklopljenim kada Trgovac prihvati narudžbu Kupca te Kupca putem e-maila obavijesti o činjenici da je ugovor sklopljen.

Kupovina se obavlja web stranici www.mojgruntek.hr  Kupovinu je moguće ostvariti uz potvrdu Kupca da je prethodno pročitao i razumio Opće uvjete poslovanja, da je na iste pristao i da je upoznat da je narudžba s obvezom plaćanja.

Trgovac ne snosi troškove korištenja računalne opreme i telekomunikacijskih usluga potrebnih za pristup usluzi te nije odgovoran za kvalitetu internetske veze kojom Kupac pristupa web sjedištu Trgovca.

Ako Trgovac iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, stupit će u kontakt s Kupcem telefonom ili e-mailom u svrhu sklapanja ugovora o isporuci zamjenskog proizvoda ili otkazivanja narudžbe odnosno raskida ugovora.

U ime i za račun maloljetnih osoba ili osoba lišenih poslovne sposobnosti ugovor o kupoprodaji mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici.

Trgovac ima pravo odbiti bilo koju narudžbu bez navođenja razloga, a posebno ako postoji sumnja da bi proizvodi kupljeni putem web shopa bili namijenjeni preprodaji na komercijalnoj osnovi.

Trgovac nije u obvezi prihvatiti narudžbu koja nije u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta poslovanja.

Prije sklapanja ugovora o kupoprodaji, Kupac i Posjetitelj su pregledavanjem web shopa te ovim Općim uvjetima poslovanja i prihvaćanjem istih, na jasan i razumljiv način obaviješteni o:

 • glavnim obilježjima proizvoda i njegovom nazivu
 • nazivu i sjedištu Trgovca, telefonskom broju, adresi elektroničke pošte te o drugim sredstvima mrežne komunikacije
 • maloprodajnoj cijeni proizvoda te troškovima prijevoza, dostave ili poštanskih usluga
 • troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije u svrhu sklapanja ugovora
 • uvjetima plaćanja, uvjetima isporuke robe ili pružanja usluge, vremenu isporuke robe ili pružanja usluge te načinu rješavanja potrošačkih pritužbi od strane Trgovca
 • uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora
 • obrascu za jednostrani raskid ugovora
 • tome da je Kupac dužan snositi troškove povrata robe, ako iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora
 • pretpostavkama pod kojima Kupac gubi pravo na jednostrani raskid ugovora
 • postojanju odgovornosti za materijalne nedostatke proizvoda
 • trajanju ugovora te uvjetima raskida i otkaza ugovora kao i minimalnom roku u kojem je Kupac vezan ugovorom
 • postojanju odgovarajućih pravila postupanja Trgovca
 • jamstvima danima uz proizvod, ako je primjenjivo
 • funkcionalnosti robe s digitalnim elementima, digitalnog sadržaja i digitalnih usluga, uključujući potrebnim mjerama tehničke zaštite tih sadržaja
 • kompatibilnosti i interoperabilnosti robe s digitalnim elementima, digitalnog sadržaja i digitalnih usluga, za koju trgovac zna ili bi morao znati
 • mehanizmima izvansudskog rješavanja sporova odnosno o sustavima za obeštećenje te načinu kako ih Kupac može koristiti.

TRAJANJE I PRESTANAK UGOVORNOG ODNOSA

Ugovorni odnos zasnovan je na neodređeno vrijeme osim ako ugovorom nije izričito predviđeno da je ugovoren sklopljen na određeno vrijeme. Svaka ugovorna strana može otkazati ugovor o kupoprodaji bez navođenja razloga za otkaz, pri čemu ugovorni odnos prestaje zadnji dan u mjesecu u kojem je otkaz priopćen suprotnoj strani.

Ugovorna strana koja otkazuje ugovor, obavijest o otkazu drugoj ugovornoj strani mora dostaviti u pisanom obliku preporučenom pošiljkom ili elektroničkim putem.

Ugovor o se sklapa s obveznim trajanjem od 12 mjeseci od dana sklapanja ugovora. Kupac može ugovoriti novo razdoblje obveznog trajanja ugovora temeljem zahtjeva ili prihvatom ponude Trgovca. 

Ako ugovor prije isteka obveznog trajanja bude raskinut od strane Kupca ili od strane Trgovca krivnjom Kupca, Kupac je obvezan Trgovcu jednokratno isplatiti mjesečne naknade, uvećane za pripadajući PDV, za ostatak razdoblja obveznog trajanja ugovora.

U slučaju da Kupac ne plati račun u cijelosti ili pravodobno, Trgovac će Kupcu poslati pisanu opomenu. Ako Kupac  u daljnjem roku od 14 dana ne podmiri zakašnjelu obvezu, Trgovac ima pravo privremeno obustaviti ispunjenje ugovornih obveza za vrijeme dok Kupac ne podmiri zakašnjele obveze. Trgovac će nastaviti s ispunjenjem ugovornih obveza čim zaprimljena uplata bude vidljiva na računu Trgovca. Trgovac može raskinuti ugovor ako se razlozi za privremenu obustavu ispunjenja ugovornih obveza ponove dva puta u razdoblju od 6 mjeseci.

Trgovac može raskinuti ugovor ako je Kupac u zakašnjenju s obvezom plaćanja naknade više od 30 (trideset) dana, i unatoč pisanoj opomeni i ostavljenom dodatnom roku za plaćanje, ne ispuni svoju obvezu.  

Ugovorni odnos između Kupca i Trgovca može biti raskinut s trenutnim učinkom ako Kupac više nema adresu u Republici Hrvatskoj za dostavu pošiljaka, računa i obavijesti u papirnatom obliku.

NARUČIVANJE

 1. Naručivanje se obavlja elektronskim putem dodavanjem odabranog proizvoda u košaricu i ispunjavanjem narudžbenog obrasca. Klikom miša na ikonu “Dodajte u košaricu” odabrani proizvod dodaje se u košaricu. Stavljanjem odabranog proizvoda u košaricu proizvod nije rezerviran niti naručen. Kupac završava proces odabira klikom na „Naručite s obvezom plaćanja“. 
 2. Kada Kupac završi proces odabira proizvoda klikom na “Naručite s obvezom plaćanja“ preusmjerit će se na stranicu gdje odabire način plaćanja te staviti dodatne napomene ako ih ima. Narudžbu nije moguće nastaviti bez označavanja kućice “ Da, pročitala(o) sam Opće uvjete poslovanja i prihvaćam ih.“.
 3. Ako se Kupac slaže s kupnjom proizvoda koji su u košarici može kliknuti na ikonu „Naručiti“. Nakon što Kupac pritiskom na ikonu “Naručiti” izvrši narudžbu, Trgovac će bez odgode na adresu e-pošte Kupca proizvoda poslati Opće uvjete poslovanja s potvrdom o narudžbi proizvoda.
 4. Ako Kupac nije zaprimio potvrdu o narudžbi proizvoda dužan je kontaktirati Trgovca na adresu e-pošte info@mojgruntek.hr ili na broj 01 6539 476 radnim danom od 8:00 – 16:00 sati.

Trgovac će nakon potvrđene narudžbe kreirati korisnički račun Kupca i o istom obavijestiti Kupca elektronskim putem. Trgovac će kreirati korisnički račun koristeći podatke koje je Kupac dao prilikom ispunjavanja narudžbenog obrasca. Trgovac će podatke o Kupcu koristiti isključivo u svrhu kreiranja korisničkog sučelja te radi informiranja i komuniciranja s Kupcem putem elektronske pošte. Trgovac ne snosi odgovornost za točnost i potpunost podataka unesenih prilikom naručivanja.

GLAVNA OBILJEŽJA PROIZVODA

Kupac se upoznaje s glavnim obilježjima proizvoda na web stranici www.mojgruntek.hr

Trgovac Kupcima nudi pakete proizvoda razvrstane u tri različite kategorije: Gruntek mini, Gruntek maxi i Gruntek premium preplata.

Gruntek premium preplata uključuje do 25 tjednih isporuka svježeg, ekološki uzgojenog povrća s mogućnošću preuzimanja na adresi koju navede Kupac ili na ugovorenom punktu za preuzimanje.

Trgovac je obvezan prije svake isporuke proizvoda obavijestiti Kupca Gruntek premium preplate o kulturama koje će u trenutku isporuke biti spremne za berbu, a Kupac Gruntek premium preplate je obvezan odabrati najmanje 5 do najviše 10 kultura koje će mu biti isporučene.  Kupac može slobodno birati između kultura koje su u trenutku naručivanja označene kao raspoložive.

Kupci Gruntek premium preplate mogu putem korisničkog sučelja pratiti rast i razvoj kultura u vegetaciji odabranih prilikom naručivanja paketa odnosno posađenih koristeći web aplikaciju Trgovca. 

Gruntek maxi pretplata uključuje do 25 tjednih isporuka svježeg ekološki uzgojenog povrća s mogućnošću preuzimanja na adresi koju navede Kupac ili na ugovorenom punktu za preuzimanje. 

Gruntek mini pretplata uključuje do 25 tjednih isporuka svježeg ekološki uzgojenog povrća s mogućnošću preuzimanja na adresi koju navede Kupac ili na ugovorenom punktu za preuzimanje. 

Kupac ostvaruje pravo na jednu kašetu sezonskog prinosa (dalje u tekstu: Pošiljka) u svakoj pojedinačnoj dostavi i/ili isporuci. Trgovac ne može unaprijed odrediti točan broj pojedinačnih dostava i/ili isporuka tijekom trajanja sezone. Trajanje sezone berbe i dostave podložno je vremenskim uvjetima, najezdama štetnika i sličnim vanjskim događajima ili pojavama na koje Trgovac nema utjecaja.

Ako Kupac propusti predati tjednu narudžbu, Trgovac će nenaručenu Pošiljku isporučiti bez naknade (donirati) u svrhu sprječavanja njenog propadanja i pomoći krajnjim korisnicima neprofitnim pravnim osobama koje obavljaju humanitarnu djelatnost.

Trgovac zadržava pravo izmjene ili ukidanja (privremenog ili trajnog) bilo kojeg proizvoda kojeg nudi, kao i izmjene sadržaja web shopa, bez prethodnog odobrenja ili obavijesti, a sve u skladu s dobrim poslovnim običajima.

Ako Trgovac nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, kontaktirat će Kupca telefonom ili e-mailom te ga o istom obavijestiti. Ako Trgovac nije u mogućnosti ponuditi sličan proizvod ili Kupac odbije sličan proizvod, početna narudžba se smatra otkazanom o čemu će Kupcu biti dostavljena potvrda  telefonom, e-mailom ili na adresu naznačenu prilikom registracije/narudžbe.

OTPREMA PROIZVODA

Isporukom se smatra svaka dostava na dogovorenoj adresi na području Zagreba, Rijeke i Opatije. U redovnim okolnostima tijekom trajanja sezone berbe, isporuke Pošiljki se vrše jednom tjedno. 

Trgovac će nastojati isporučiti Pošiljke u kratkom roku nakon berbe, u jednom paketu. Ako to zbog volumena Pošiljke neće biti moguće, Trgovac može isporučiti Pošiljku u više paketa. U slučaju da se ista Pošiljka dostavlja u više paketa, Trgovac snosi dodatne troškove dostave.

Kupac će o tjednoj Pošiljci biti obaviješten putem ugovorenih kanala komunikacije. Nakon zaprimljene obavijesti Kupac je obvezan u zadanom vremenskom roku odabrati način isporuke, dok će se u slučaju propuštanja odabira smatrati da je Kupac odustao od tjedne Pošiljke.

Prilikom potvrde svake pojedine isporuke, Kupcu će biti ponuđeni na odabir različiti načini isporuke.

Ako Trgovac nije u mogućnosti izvršiti dostavu u predviđenom roku, o istome će obavijestiti Kupca i predložiti novo vrijeme dostave.

Za potrebe ovih Općih uvjeta poslovanja „dostava” se smatra izvršenom čim Kupac ili treća strana koju Kupac navede stekne fizički posjed Pošiljke, što se dokazuje potpisivanjem potvrde o primitku Pošiljke na navedenoj adresi isporuke.

Ako Trgovac nije uspio izvršiti dostavu Pošiljke na dogovorenoj adresi, o tome će obavijestiti Kupca navodeći gdje se Pošiljka nalazi i što treba učiniti da se Pošiljka ponovno dostavi. 

Ako Trgovac ponovo ne uspije izvršiti dostavu pošiljke iz razloga za koje nije odgovoran, a uzimajući u obzir narav Pošiljke, pretpostavit će da Kupac ne želi primiti predmetnu (tjednu) Pošiljku te s istom slobodno raspolagati.

Ako Kupac naručeni proizvod odbije primiti bez razloga, Trgovac je ovlašten naplatiti Kupcu izravne troškove dostave i povrata proizvoda.

Kupac je obvezan obavijestiti Trgovca o svakoj promjeni osobnih ili identifikacijskih podataka danih prilikom naručivanja/registracije najkasnije u roku od 7 dana od nastanka takve promjene.

Ako Kupac u roku ne izvijesti Trgovca o promjeni osobnih ili identifikacijskih podataka te ako zbog takva propusta Pošiljke ne mogu biti dostavljene Kupcu, smatrat će se da je dostava uredno izvršena. Isto se odnosi i na račune i opomene za plaćanje koje će Trgovac upućivati na posljednju adresu koju je Kupac naveo kao adresu dostave.

 

CIJENA

Cijena proizvoda je cijena koja je navedena na web stranici www.mojgruntek.hr. Cijena proizvoda izražena je u kunama i eurima, sadrži PDV i vrijedi za sve oblike plaćanja u trenutku narudžbe. Proizvodi se isporučuju prema cijenama važećim na dan sklapanja ugovora.

U cijenu proizvoda uključeni su troškovi dostave.

Međubankarske transakcije nisu uključene u cijenu proizvoda. 

Trgovac će Kupcu izdati račun u skladu s važećim propisima, u elektroničkom obliku ili ispisani račun. Elektronički račun će se dostaviti Kupcu na navedenu e-mail adresu.

NAČIN PLAĆANJA 

Naručene usluge Kupac može platiti na jedan od sljedećih načina: 

uplata po ponudi – transakcijski račun: kod izbora ovog načina plaćanja Kupac će na svoju e-mail adresu po završetku narudžbe dobiti predračun sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji je potrebno uplatiti vrijednost narudžbe. Kupac potom uplatu može izvršiti putem Internet ili mobilnog bankarstva ili putem banke, pošte, Fine ili sl. 

- pretplata - ponavljajuće transakcije - recurring payment - Kupac koji vrši plaćanje kreditnim i debitnim karticama ugovara buduće izvršenje platnih transakcija putem iste kreditne i debitne kartice (recurring payment). Plaćanje je moguće sljedećim karticama: Visa, Mastercard, Diners. Trgovac je sigurnost kartičnog plaćanja prepustio društvu CorvusPay d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu. Kupac će na navedenu e-mail adresu primiti obavijest o uplati odmah nakon što je svaka pojedinačna transakcija provedena. Ako Kupac povuče suglasnost za plaćanje usluge putem kreditnih kartica ili se plaćanje putem kreditnih kartica višekratno ne može provesti, Kupac će platiti preostali iznos obaveznog trajanja Ugovora jednokratno, uplatom na transakcijski račun Trgovca, prema ponudi ili računu Trgovca.

Kupac koji je ugovorio ponavljajuću naplatu, dužan je pravovremeno ažurirati svoje podatke o plaćanju. Ako Kupac ne obavijesti Trgovca o promjeni svojih podataka o plaćanju (npr. promjeni kreditne ili debitne kartice) dužan je platiti preostali iznos obaveznog trajanja Ugovora jednokratno, uplatom na transakcijski račun Trgovca, prema ponudi ili računu Trgovca.

MATERIJALNI NEDOSTACI

(a) Odgovornost za materijalne nedostatke

Trgovac odgovora za materijalne nedostatke proizvoda do trenutka prijelaza rizika na Kupca, neovisno o tome je li mu nedostatak bio poznat. Trenutak prijelaza rizika na Kupca je trenutak predaje stvari u posjed Kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane Kupca, a koja nije prijevoznik. Trgovac odgovara i za materijalne nedostatke proizvoda koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika na Kupca postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako Trgovac ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.

Kupac ima zakonska prava na besplatna pravna sredstva prema Trgovcu u slučaju materijalnih nedostataka stvari, a na koja pravna sredstva ne utječe komercijalno jamstvo.

(b) Obavijest o nedostatku

Podrazumijeva se da je proizvod u skladu s ugovorom ako je: -  u skladu s opisom  koji je dao Trgovac i posjeduje osobine koje je Trgovac predstavio na svojoj web stranici; - prikladan za namjene za koje se normalno upotrebljava proizvod te vrste; - one kvalitete i performansi koje su normalne za proizvod iste vrste i koje se mogu razumno očekivati. Kupac je ovlašten odbiti primitak proizvoda koji ima vidljive nedostatke.

Kupac je obvezan obavijestiti Trgovca o postojanju nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kada je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od predaje proizvoda Kupcu. 

Trgovac ne odgovara za nedostatke koji se pokažu nakon proteka dvije godine od predaje stvari. Prava Kupca koji je pravodobno obavijestio Trgovca o postojanju nedostataka gase se nakon isteka dvije godine računajući od dana odašiljanja obavijesti Trgovcu, osim ako je Trgovčevom prijevarom Kupac bio spriječen u ostvarenju istih.

Kupac koji je pravodobno i uredno obavijestio Trgovca o nedostatku može po svom izboru:

- zahtijevati od Trgovca da nedostatak ukloni,

- zahtijevati od Trgovca da mu preda drugi proizvod bez nedostatka,

- zahtijevati razmjerno sniženje cijene,

- izjaviti da raskida ugovor.

U svakom od tih slučajeva Kupac ima pravo i na popravljanje štete prema općim pravilima o odgovornosti za štetu, uključujući i štetu koju je ovaj zbog nedostatka stvari pretrpio na drugim svojim dobrima.

(c) Neznatan nedostatak

Ako je nedostatak neznatan Kupac nema pravo na raskid ugovora, ali mu pripadaju druga prava iz odgovornosti za materijalne nedostatke uključujući i pravo na popravljanje štete.

(d) Troškovi otklanjanja nedostatka

Troškove otklanjanja nedostatka i predaje drugog proizvoda bez nedostatka snosi Trgovac. Popravak ili zamjena proizvoda s nedostatkom provodi se besplatno, u razumnom roku od trenutka kada je Kupac obavijestio Trgovca o nedostatku.

(e) Raskid ugovora izjavom Kupca

Ako Trgovac u naknadnom razumnom roku ne ispuni ugovor, Kupac je ovlašten izjaviti da se ugovor raskida.

(f) Trgovac kao kupac

Prethodni stavci ovog članka prvenstveno se odnose na potrošačke ugovore. Na trgovca kao Kupca primjenjuju se odgovarajuće odredbe ZOO.

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA 

(a) Pravo Kupca na jednostrani raskid ugovora

Kupac ima pravo, ne navodeći razlog, jednostrano raskinuti ugovor o kupoprodaji u roku od 14 dana od dana  sklapanja ugovora. 

(b) Način korištenja prava na jednostrani raskid ugovora

Kupac je dužan prije isteka roka iz prethodnog članka obavijestiti Trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor. Kupac se za tu svrhu može koristiti Obrascem o jednostranom raskidu ugovora.

Izjavu o raskidu Kupac može poslati putem pošte na adresu Trgovca:

moj gruntek d.o.o. 

Voćarska 9

43240 Čazma

ili 

putem elektroničke pošte na info@mojgruntek.hr

a Trgovac će bez odgađanja Kupcu dostaviti potvrdu o primitku izjave o raskidu.

Na Kupcu je teret dokaza da je svoje pravo na jednostrani raskid ugovora ostvario u skladu odredbama članka 81 ZZP.

(c) Učinak jednostranog raskida ugovora

U slučaju raskida ugovora, ugovorne strane nisu dužne ispuniti svoje obveze iz ugovora, a svaka je strana dužna vratiti drugoj što je primila na temelju ugovora. 

Iskoristi li Kupac svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, Trgovac mora bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana zaprimanja obavijesti o odluci Kupca da raskida ugovor, vratiti Kupcu uplaćena sredstva.

Trgovac će izvršiti povrat plaćenog služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio Kupac osim ako Kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja uz pretpostavku da Kupac nije u obvezi platiti nikakve dodatne troškove za povrat. 

(d) Isključenje prava Kupca na jednostrani raskid ugovora

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora (a) ako je ugovor o kupoprodaji Trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak Kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako ugovor bude u potpunosti ispunjen, (b) ako je predmet ugovora lako pokvarljiva roka ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe, (c) ako je predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Trgovac je obvezan u svakom konkretnom slučaju osobne podatke Kupca obrađivati savjesno, pošteno te uz primjenu odgovarajućih mjera zaštite u cilju sprečavanja neovlaštenog objavljivanja i zloupotrebe osobnih podataka, u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18). 

Trgovac može prikupljati i obrađivati sljedeće osobne podatke: 

- Identifikacijske podatke kao što su: ime i prezime, adresa

- Kontaktne podatke kao što su: e-mail adresa, broj telefona, broj mobitela

- Informacije o plaćanju

- Dodatne informacije koje Kupac odluči dobrovoljno podijeliti s Trgovcem

- Podatke vezane uz korištenje web stranice www.mojgruntek.hr 

Detaljne informacije o obradi i zaštiti osobnih podataka mogu se pronaći na sljedećoj poveznici: Izjava o privatnosti. Izjava o privatnosti sastavni je dio ovih Općih uvjeta poslovanja.

KOLAČIĆI „COOKIES“

Trgovac koristi kolačiće („Cookies“) radi unaprjeđenja ponude i boljeg korisničkog iskustva. 

Kolačići su tekstualne datoteke koje na računalo Posjetitelja smješta web poslužitelj kojim se Posjetitelj koristi. Datoteke nastaju kada preglednik na uređaju Posjetitelja učita web stranice koje je posjetio, koje potom šalju podatke pregledniku koji zatim izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić). Preglednik dohvaća i šalje datoteku na poslužitelj web stranica (mjesta, stranice) prilikom povratka Posjetitelja na njega te se tako Posjetiteljima pruža više online mogućnosti i bolji korisnički doživljaj.

Više informacija o kolačićima mogu se pronaći na sljedećoj poveznici: Pravila o korištenju kolačića koja čine sastavni dio ovih Općih uvjeta poslovanja.

ZAVRŠNE ODREDBE

(a) Obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora Kupca

Prigovore, sukladno članu 10 ZZP, Kupac može poslati putem pošte na adresu Trgovca:

moj gruntek d.o.o. 

Voćarska 9

43240 Čazma

ili 

putem elektroničke pošte na info@mojgruntek.hr  Kupac se za tu svrhu može koristiti Obrascem za prigovor.

Trgovac će bez odgađanja u pisanom obliku potvrditi primitak prigovora.

Kako bi Trgovac odgovorio Kupcu na pisani prigovor koji nije upućen elektroničkom poštom, mole se Kupci da navedu točne podatke o svom imenu i prezimenu te adresi na koju će im biti dostavljen odgovor. Trgovac je dužan u pisanom obliku odgovoriti na prigovor Kupcu u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora. 

Pravila o pisanom prigovoru potrošača ne primjenjuju se na trgovca kao Kupca.

(b) Mjerodavno pravo i rješavanje sporova 

Ovi Opći uvjeti poslovanja će se tumačiti u skladu s propisima Republike Hrvatske. U slučaju spora između Trgovca i Kupca, ugovorne strane će spor pokušati riješiti dogovornim i mirnim putem, a ako isto nije moguće nadležan je stvarno i mjesno nadležni sud u Republici Hrvatskoj. Ako je Kupac Potrošač, ništa u ovim Općim uvjetima poslovanja neće utjecati na prava potrošača priznata u bilo kojem važećem zakonu koji je na snazi na području Republike Hrvatske. 

Ugovorne strane mogu spor riješiti pred Sudom časti Hrvatske gospodarske komore, a mogu podnijeti i prijedlog za mirenje Centru za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori ili Europskoj komisiji putem obrasca za online rješavanje sporova.

Platformi za rješavanje potrošačkih sporova putem interneta Kupac može pristupiti putem poveznice:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR 

(c) Korištenje internetske stranice

Kupac i/ili Posjetitelj pristaje ovu web stranicu koristiti isključivo na svoju odgovornost. Trgovac ne jamči da korištenje ove web stranice neće biti prekinuto ili da neće biti pogrešaka.

Kupac i/ili Posjetitelj je odgovoran za nabavu, korištenje i održavanje svoje računalne opreme, potrebne za pristup i korištenje ove web stranice te za sve s tim povezane troškove. Trgovac ne odgovara za štetu na uređajima ili drugoj imovinu Kupca i/ili Posjetitelja koja može nastati kao posljedica korištenja ove web stranice što uključuje izravne ili neizravne štete uzrokovane bilo kakvim nedostacima, pogreškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zloupotrebom zapisa na računalnoj opremi odnosno imovini Kupca i/ili Posjetitelja.

Trgovac ne snosi troškove korištenja računalne opreme i telekomunikacijskih usluga potrebnih za pristup usluzi te nije odgovoran za kvalitetu internetske veze kojom Kupac i/ili Posjetitelj pristupa web stranici Trgovca.

Ako web stranica Trgovca sadrži poveznice na druge web stranice i materijale trećih strana, navedene poveznice služe samo u informativne svrhe i Trgovac nema nikakvu kontrolu nad sadržajem tih web stranica ili materijala. Sukladno tome, Trgovac neće prihvatiti nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu ili štetu koja proizlazi iz njihove uporabe.

(d) Odgovornost i odricanje od odgovornosti

Trgovac nastoji osigurati ažurnost i točnost podataka objavljenih na web shopu. Neovisno o navedenom, specifikacije proizvoda, datum isporuke ili cijena mogu se promijeniti tako da Trgovac nije u mogućnosti odmah ispraviti podatke na web stranici. U tom slučaju Trgovac će obavijestiti Kupca o promjenama te mu omogućiti otkazivanje narudžbe ili zamjenu naručenog proizvoda.

Osim ako nije izričito drukčije navedeno u ovim Općim uvjetima poslovanja, odgovornost Trgovca s obzirom na bilo koji proizvod kupljen preko web shopa ograničena je isključivo na cijenu navedenog proizvoda.

Bez obzira na prethodno navedeno, odgovornost Trgovca se ne može isključiti niti ograničiti u slučajevima: smrti ili tjelesne ozljede nastale nepažnjom Trgovaca, prijevare ili lažnog predstavljanja ili  bilo koji slučaj u kojim bi bilo nezakonito ili nedopušteno da se odgovornost Trgovca isključi, ograniči ili pokuša isključiti ili ograničiti.

Bez obzira na prethodnu stavku i u mjeri u kojoj je to zakonski dozvoljeno te ako ovi Opći uvjeti poslovanja ne ukazuju na suprotno, Trgovac ne prihvaća nikakvu odgovornost za sljedeće gubitke, bez obzira na njihovo podrijetlo: 1. gubitak prihoda ili prodaje, 2. gubitak od redovitog poslovanja, 3. gubitak profita ili ugovora, 4. gubitak predviđene uštede, 5. gubitak podataka i 6. gubitak vremena poslovanja ili upravljanja poslovanjem.

(e) Autorska prava i prava intelektualnog vlasništva

Svi materijali (tekstovi, fotografije, slike, video i audio materijali) te svi drugi sadržaji na web stranici zaštićeni su autorskim pravima i srodnim pravima intelektualnog vlasništva sukladno odredbama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 111/21). 

Svako kršenje ovih Općih uvjeta poslovanja koje može rezultirati povredom autorskog prava, prava na žig ili bilo kojeg drugog prava intelektualnog vlasništva može dovesti do pokretanja građansko-pravnog ili trgovačko-pravnog spora i/ili kaznenog i/ili prekršajnog postupka protiv prekršitelja.

Kupcima i/ili Posjetiteljima ove web stranice nije dopušteno reproduciranje, kopiranje, distribuiranje, preinaka, prenošenje, objavljivanje ili revidiranje sadržaja ovih stranica bez prethodnog izričitog pisanog odobrenja Trgovca. Korištenje i ispis sadržaja web stranice dopušteno je isključivo u informativne, osobne, nekomercijalne svrhe Kupca i/ili Posjetitelja.

(f) Ostale odredbe

Trgovac ima pravo izmijeniti i dopuniti ove Opće uvjete poslovanja u svako doba i bez prethodne najave. 

Važećom verzijom Općih uvjeta poslovanja smatra se ona verzija koja je objavljena na web stranici Trgovca. Za slučaj spora, primijenit će se ona verzija koja je bila važeća u trenutku sklapanja ugovora.

Trgovac ne odgovara za nepridržavanje ili zakašnjelo pridržavanje bilo kojih ugovornih obaveza prouzročenih događajima koji su van razumne kontrole Trgovca („viša sila”). Viša sila uključuje bilo kakvu radnju, događaj, neizvršavanje, propust ili nesreću koja je izvan razumne kontrole Trgovca, uključujući između ostaloga i sljedeće:

(a) štrajk, blokada ili drugi oblik prosvjeda, (b) građanski nemir, pobuna, invazija, teroristički napad ili teroristička prijetnja, rat (proglašen ili ne) ili prijetnja ili priprema za rat, (c) vatra, eksplozija, oluja, poplava, potres, kolaps, epidemija ili bilo koja druga prirodna katastrofa, (d) nemogućnost korištenja vlakovima, brodovima, zrakoplovima, motoriziranim prijevozom ili drugim prijevoznim sredstvom, bio javan ili privatan, (e) nemogućnost korištenja javnim ili privatnim telekomunikacijskim sustavom, (f) djela, uredbe, zakoni, propisi ili ograničenja bilo koje vlade ili državnog tijela, (g) štrajk, kvar ili nesreća u pomorskom ili riječnom prometu, poštanskom prometu ili bilo kojoj drugoj vrsti prijevoza.

Podrazumijeva se da su obveze Trgovca koje proizlaze iz sklopljenog ugovora zadržane tijekom razdoblja u kojem je viša sila na snazi, a produljit će se razdoblje u kojem će ispuniti te obveze za onoliko vremena koliko je trajala situacija pod višom silom. U svakom slučaju, Trgovac će godišnjim osiguranjem usjeva i nasada osigurati zaštitu od šteta nastalih prirodnim nepogodama.

U slučaju nevaljanosti pojedinih odredbi Općih uvjeta poslovanja, takva nevaljanost neće utjecati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih Općih uvjeta poslovanja.